Na podstawie art. 121a  pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, tekst ujednolicony), Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 22 lutego 2018r. wydał zgodę na prowadzenie szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie Superwizji pracy socjalnej (Dz. U. z 2016., poz. 2087).

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na II edycję szkolenia specjalizacyjnego: superwizja pracy socjalnej, które planujemy rozpocząć w II lub III kwartale 2023 roku.

Warunki przystąpienia do szkolenia dla kandydatów na superwizorów Pracy Socjalnej reguluje (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, art. 121a., pkt.5) :

5. Warunkiem przystąpienia do szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej jest złożenie wniosku o dopuszczenie do szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej, a także wykazanie się posiadaniem wykształcenia uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz tytułu zawodowego magistra uzyskanego po ukończeniu studiów na jednym z kierunków lub w zakresie: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, politologia i nauki społeczne, polityka społeczna, praca socjalna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub posiadaniem decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz co najmniej 5-letnim stażem w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub wykazanie się udokumentowanym doświadczeniem w przeprowadzeniu co najmniej 500 godzin szkoleń dla pracowników socjalnych z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych, metodyki pracy socjalnej, diagnozy socjalnej, warsztatu pracy pracownika socjalnego lub aksjologii pracy socjalnej w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej.

 

Szkolenie będzie trwało minimum 18 miesięcy.  Koszt szkolenia: 13 600,00 zł ( jest możliwość rozłożenia na raty: I – 4 600,00; II – 4 500,00; III- 4 500,00 zł).

Realizowany przez Centrum program szkolenia liczy 480 godzin dydaktycznych (w tym 100 godzin praktyk superwizyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej).

Program szkolenia – „Superwizja pracy socjalnej” został przygotowany przez wykładowców na podstawie wytycznych i zasad określonych przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w paragrafie 5 i 6 rozporządzenia (Dz. U. z 2016r. Poz. 2087).

Wykładowcy zostali zaakceptowani przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, zaznaczyć należy, że jest to kadra dysponująca wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami zawodowymi. Kadrę stanowią bowiem wykładowcy akademiccy, specjaliści i eksperci w określonych dziedzinach, jak również osoby, które pracują zawodowo w obszarach pracy socjalnej. Materiały merytoryczne przygotowane przez kadrę wykładowców to ekspercki zbiór wiedzy, który otrzymują uczestnicy specjalizacji.

Dokumenty niezbędne dla kandydatów ubiegających się o udział w szkoleniu:

Wniosek o dopuszczenie do szkolenia

Karta zgłoszenia Superwizja pracy socjalnej

Wniosek o rozłożenie na 3 transze

Zaświadczenie o posiadaniu stażu w zawodzie pracownik socjalny

lub

Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych

Zaświadczenie o doświadczeniu w zakresie kształcenia pracowników socjalnych

Na zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami czekamy do końca kwietnia 2023 r., w razie pytań prosimy o kontakt z kierownikiem szkolenia p. Rentą Dobrzyńską, tel. 606 104 162 lub p. Magdaleną Wojtas, tel. 505 276 783, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.