Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących, bądź przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz liderów organizacji pozarządowych.

1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym

2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
a) kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów
b) zarządzanie zasobami ludzkimi
c) zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej
d) kierowanie i zarządzanie superwizyjne
e) zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego
f) systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej
g) kontrola zarządcza

3. Elementy etyki

4. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa

5. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej

6. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych

7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego

8. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR)

9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej

10. Stres i wypalenie zawodowe

11. Konsultacje pracy dyplomowej 
Prace mogą Państwo pisać u trzech promotorów, którzy zostaną Państwu przedstawieniu na jednym z pierwszych zjazdów.

12. Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

Wizyty studyjne organizowane są w ramach zajęć w weekendy (cztery wizyty), głównie w jednostkach całodobowych.