Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu ogłasza nabór na szkolenie – Asystent rodziny

Termin uruchomienia szkolenia przewidziany jest na maj  2022 r.

Koszt jednostkowy uczestnika to: 2 600,00 zł

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r poz. 821).  Funkcja Asystenta Rodziny ma wspierać rodziców, którzy z różnych przyczyn napotykają na trudności opiekuńczo – wychowawcze. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej niebawem nałoży na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc owa realizowana będzie poprzez działania asystenta rodzinnego, który wesprze rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Asystent rodziny zatem ułatwi rodzicom wypełnianie ról społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta rodziny będą  działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.

Kto może zostać asystentem rodziny?

Aby zostać asystentem rodziny muszą posiadać:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zgłoszenie wstępne: wstępne zgłoszenie – specjalizacje

Podanie na szkolenie: Podanie – Asystent Rodziny

Cel szkolenia: Przygotowanie praktyczne i teoretyczne uczestników szkolenia do pracy  w charakterze asystenta rodziny.

Do zadań asystenta rodziny należy m.in.: opracowanie  we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej  planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.  Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.  Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny.  Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA: ASYSTENT RODZINY

TREŚCI KSZTAŁCENIA ZE WSKAZANIEM FORMY REALIZACJI (tematyka  zajęć  uszczegółowiona zgodnie  z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń przygotowujących do pełnienia funkcji asystenta rodziny(Dz. U. Nr 272 poz. 1608).

Program szkolenia: PROGRAM AR

PROGRAM SZKOLENIA  ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DECYZJĄ NR 4/2020/Ar z DNIA 22 GRUDNIA  2020r.

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje: zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończonym kursie.
Więcej informacji uzyskasz w sekretariacie WSCKZiU nr 2 w Poznaniu  lub pod numerem telefonu:

61/  852 99 20  lub GSM: 505 276 783

Na zgłoszenia czekamy do 5 kwietnia 2022 r.